Truth

  1 November 2012

Language: Dari

اشتباه می تواند حتی از یک شکاف بگذرد، ولی حقیقت در یک دروازه جای نمی شود.

حقیقت را با بیطرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنید.

شادی حقيقی از آن كسانی است كه قلبی مالامال از محبت دارند.

حقيقت كشف شده است؛ آنچه اكنون لازم است، عمل بدان است.

حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.

 حقیقت گرانبهاترین چیزی است که ما داریم…

سعادت، پیروی کامل از حقیقت است.

چراغ دروغ بی فروغ است.

حقیقت را باید در قلبهای خود بجویید.

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد.

حقیقت را همانطور که هست باید پذیرفت.

Recent Articles