To Christ

  24 December 2018

Language: Dari

     اگر ما عهد جدید کتاب مقدس را مطالعه کنیم، پیام بسیار واضح دارد، از ما دعوت ما میشود که به بسوی مسیح بیاییم و به او ایمان بیاوریم، ایمان آوردن به مسیح به معنی رهایی از عذاب جاودانی و پناه آوردن به حیات جاودانی است این موضوع پیام اساسی تعلیم عهد جدید کتاب مقدس را تشکیل میدهد. در عهد جدید نوشته نشده که انسان باید به مسیح ایمان بیاورد تا در این دنیا به آرامش و چیزهای دیگر دست یابد. هدف اصلی خدا، اعطای حیات جاودانی است که البته این حیات از همین جهان آغاز میگرد.
ایمان راسخ و دلبستگی شدید به حیات جاودانی و چشم دوختن به آن ، اساس انجیل است زندگی در این جهان، پراز مشکلات و رنج های مختلف است، رنج ها و مشکلات از قبیل: جنگ ها، حملات انتحاری، مریضی ها، فقر، گرسنگی، مظالم، بی عدالتی های اجتماعی….
خدا در عهد جدید وعده نداده که ما را از هرخطر و درد و رنج رهایی خواهد داد؛ اما وعده داده که در همۀ اینها در کنار ما خواهد بود. یک پیرو مسیح ممکن است دچار مشکلات شود، بیمار شود، مورد انواع مختلف ظلم قرار گیرد، آیا می دانید حکم خدا در این مرد چیست ؟ امین بمانید ، حتی تا مرگ ! وعدۀ خدا این است که در تمام مشکلات امین بمانیم ، درعالم آینده به ما حیات جاودانی خواهد داد.
امید به آسودگی ابدی و حیات جاودانی بود که به پولس، رسول عیسی مسیح قدرت میداد که رنج ها و ظلم ها را تحمل کند و حتی حاضر باشد بمیرد. پولس، رسول عیسی مسیح رنج می برد؛ ولی تحمل میکرد، چون می دانست جلال جاودانی در انتظار او است.
پولس رسول میفرماید : « به عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهرمی شود، قابل مقایسه نیست »( رومیان 18:8)
فقط امید به زندگی پر جلال جاودانی است که به ما قدرت وقوت می بخشد تا درد های زمان حاضر را تحمل کنیم . نظام این دنیا منحط و فاسد است ، برای همین درد و رنج به همراه دارد. اما خدا به زودی این نظام را برهم خواهد زد و نظام جدیدی بوجود خواهد آورد که در آن درد و رنج و اشک نخواهد بود. آنعده از ایمانداران عضو این نظام جدید و وارث حیات جاودانی م خواهند شد که: « زیرا اگر ما اعتماد اولیۀ خود را را به آخر نگاه داریم شریکان مسیح هستیم» (عبرانیان 14:3)
تلاش برای فرار از عذاب جاودانی و بدست آوردن حیات جاوید، ما را تشویق و کمک می کند که در این دنیا زندگی مقدس و درستی داشته باشیم.
پو لس در رساله به فلیبیان۳ :8-14 بیان میکند که تمام امتیازات دنیوی خود را ترک کرده تا مسیح را بشناسد، شریک رنج های او بشود و شریک قوت قیامت او بشود به خاطر اینکه به هر قیمتی که شده ،به حیات جاودانی دست بیابید. پولس حاضر بود هر مشقتی را تحمل کند و نفس و خواسته های خود را انکار کند تا بلکه به حیات جاودانی برسد.
عزیزان ، بیایید نگاه های خود را به آسمان بدوزیم، به آسمان دل ببندیم چرا که زندگی وا قعی ما با مسیح در آنجاست.

Recent Articles