The Resurrection of Christ

  4 minutes 36 seconds

  26 August 2019

Blessed be this day of Jesus's resurrection
Where grace was given to mankind

Download

Programme Script / Lyrics

مبارک باد ایام قیام است

که خاص وعام را فیض مدام است

 

برآید اینکه خورشید محبت

هزاران وعده اش در هر کلام است

ببیند دیدۀ دل چونکه شد باز

که صبح آرزو در پشت شام است

 

یکی را می‌پرستیم ما که او را

هر آن یک از ملایک چون غلام است

چو مرغ دل به بام حکمت آمد

سرودش سر بسر  صبح و سلام است

 

نمایان می‌شود روزی رُخ دوست

تمام انبیا را این پیام است

قیامت کرد باید چون مسیحا

بقای ما همه در این قیام است