The Rescue

  9 October 2017

Language: Dari

سپاس بر خدا، پدرخداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. ( اول پطرس١:٣)
عيسي مسیح به صليب كشيده شد، و بعد از آن در قبر گذاشته شد و در روز سوم از مردگان برخاست.
قيام عيسي مسيح از مردگان، پايه واساس ايمان مسيحي است.
نسل و نژاد بشری که آنرا خدا آفریده بود، از طریق گناه آدم به تباهی کشیده شد. انسان از خدا دور شد و از نظر روحانی در گناهان خود مرده بود.
عیسی مسیح به نماینده گی از همه انسانها مصلوب شد. در قیام او ازمردگان،انسان نو تولد شد. پولس رسول اعلام می دارد که: گر چه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یا فته اید. ( افسسیان 5:2). پس قیام عیسی مسیح از مرده گان در نجات انسان از اهمیت فوق العاده یی بر خوردار است. بدون قیام عیسی مسیح از مرده گان، تولد تازه یی وجود نمی داشت
در رسالۀ اول قرنتیان پولس رسول می فرماید: و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما بی فایده است و هم ایمان شما ( اول قرنتیان14:15).
اینک توجه شما خواندۀ عزیز را به دلايل اثبات قيام عيسي مسيح جلب مینمایم:
عيسي مسيح خود مرگ و قيام خود را پيشگويي كرده بود و اين واقعه همانطور كه او گفته بود عملي شد. انجيل (لوقا 18: 31-33)
قبر خالي او دلیل و برهان قوی است بر قیام عیسی مسیح . دركلام خدا نوشته شده است كه پس از مدفون شدن عيسي مسيح، قبر او را با سنگ پوشانده و مُهر کرده بودند و سربازان رومي از قبر او محافظت مي كردند. مرقس ٤٦:١٥(
عيسي مسيح پس از قيام از مرگ، خود را به شاگردان و دیگر اشخاص که او را مي شناختند آشكار ساخت.
عيسي مسيح ثابت نمود که كه او جسما از مردگان بر خاسته او با شاگردانش غذا خورد و آنها او را لمس كردند. (لوقا 24: 36-43)
تاسيس كليسا دليل ديگري است مبني بر قيام عيسي مسيح از مرگ. چند هفته بعد از قيام عيسي مسيح، پطرس رسول در روز پنطيكاست موعظه كرد و كليساي مسيح تأسيس گرديد. (اعمال 2: 14-36)
تغيير عمیق در پيروان وشاگردان او دليل ديگري است بر قيام عيسي مسيح پس از مرگ. شاگردان قبل از مصلوب شدن عيسي مسیح او را ترك كردند، بعد از مرگش نا اميد شدند و ترسيدند. شاگردان درین فکر نبودند كه مسيح دوباره زنده میشود.
هر کس که به عیسی مسیح، که پس ازمرگ زنده شد ايمان بیاورد، قلبش ازگناه پاک می شود، روح خدا در وجودش زندگی میکند و زندگی جاويد و نو را نصیب میشود. رستگاری يا نجات، هديۀ بی نظير خدا است که در اثر قیام عسیی مسیح ، انسان بدست می آورد تنها چیزی که ما باید انجام بدهیم این است که به عیسی مسیح ايمان بیاوریم و او این زندگی نو را به ما عطا می کند. يقيناً خدا مايل است که همۀ آدميان هديه رستگاری يا نجات را دريافت نمايند. اما اين هديه وقتی به انسان داده می شود که شخصاً آنرا از عیسی مسیح زنده درخواست کند.
عيسی مسيح خداوند، حاظر است به شما حيات جديد و ابدی را ببخشد. اگر این را قبول داشته باشید، لازم است که از گناه توبه کرده و به عيسی مسيح خداوند ايمان آوريد و حیات جاویدانی و نجات را نصیب شوید.

Recent Articles