Psalm 98

  22 December 2019

Language: Dari

   ای تمامی زمین، آواز شادمانی را برای خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای نشاط انگیز، او را ستایش نمائید. برای خداوند با نوای چنگ بسرائید، با نوای چنگ سرود بخوانید. با آواز شیپورها و شاخ قوچ به حضور خداوند، پادشاه آواز شادمانی را بلند کنید. بحر و تمام موجودات آن به خروش آید، جهان و ساکنین آن خوشی کنند. امواج دریا کف بزنند و کوهها با هم ترنم نمایند، به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید.

Recent Articles