Merry Christmas

  28 December 2022

Language: Dari

Jesus Christ came to the world to reveal God to man, to bring man closer to God, and to establish God's kingdom on earth. Man rebelled against God and was not only separated from the Holy God by the wall of sin, but also became powerless. Because God is loving and powerful, he will destroy the wall of sin and change the evil heart of man so that man will have the desire and find the strength to love and obey God.

عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد وانسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را در زمین پایه گزاری كند. انسان بر ضد خدا عصیان کرد ونه تنها بوسیله دیوار گناه از خدای مقدس جدا شد بلکه ناتوان نیز گردیدند. چون خدا محبت و قدرتمند است، دیوار گناه را از بین برده وقلب شرارت آمیز بشر را تغییر دهد تا اینکه انسان هم تمایل داشته باشد وهم قدرت پیدا کند که خدا را محبت واطاعت نماید.

عیسی مسیح نجات دهنده ماست. زیرا ما با اعمال انسانی خود نمی توانیم جریمه گناهان خود را بپردازیم. بعضی ما به این فکر هستیم که ما می‌توانیم با مراسم دینی خود، یعنی به روزه گرفتن، قربانی کردن، نماز و خیرات جریمه گناه‌های خود را می‌توانیم بپردازیم و خود را می‌توانیم که از جزای گناه نجات بدهیم. اما ما، خود را توسط این سخنان فریب می‌دهیم. کدام روزه و نماز ما به این اندازه خوب و کامل است که رضایت خدا را حاصل نماید و ما را از جزای مرگ نجات دهد.

ما هیچ وقت نمی توانیم که گناه‌های خود را با هم مقایسه نماییم. گناهان ما و کار‌های نیک ما به بهیچوجه با هم برابر شده نمیتواند. در حقیقت ما نمیتوانیم که جریمه گناه خود را بپردازیم. باید یک نفر باشدکه جریمه گناه‌های ما را بپردازد و ما را نجات دهد. این فرد جز عیسی مسیح کسی دیگر بوده نمیتواند باشد.

مسیحیت یک فرق اساسی با دیگر دین‌ها دارد، در همه دین‌ها انسان کوشش می‌کند که به خدا برسد ولی نمیتواند به خدا برسد، ولی در مسیحیت خدا به وسیله آمدن عیسی مسیح به کمک و نجات انسان می‌شتابد. زیرا عیسی مسیح یگانه کسی است که در زندگی خود گناه نکرده وبدون گناه است که با خون پاک و پر ارزش خود توانایی این را دارد تا تمام کسانیکه که از صمیم دل توبه نمایند به عیسی مسیح ایمان بیاورند آنها را نجات کامل می‌بخشد.

با پیروی از عیسی مسیح ما فرزندان خدا می‌شویم. چرا ما فرزندان خدا می‌شویم؟ اگر ما، خودما ،خود را فرزندان خدا یاد نمایم در این صورت ما افراد بسیار مغروری هستیم. ولی ما مسیحیان این نام را برای خود، خود ما انتخاب نه نمودیم. که ما فرزندان خدا هستیم چون خدا این قدرت و اختیار را به ما داده است تا فرزندان او شویم در کتاب مقدس نوشته شده است

اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند،
یوحنا ۱: ۱۲

با آمدن عیسی مسیح در کره خاکی ما صاحب حیات جاودان شدیم. با تجسم عیسی مسیح در روی زمین دوران فیض و رحمت جایگزین دوران شریعت شد. آمدن عیسی مسیح به ما انسان‌های گناه کار اطمینان از آمرزش گناهان و پیروزی بر شیطان را داد. با آمدن عیسی مسیح ما صاحب آزادی از همه اسارتهای ما شدیم. همانطور که کلام خدا می‌گوید: پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود. بوسیله تجسم ما امکان پر شدن از روح القدس و یافتن شفا جسمانی و روحی و روانی را دریافت می‌کنیم. میلاد عیسی مسیح برکات آسمانی ره برای ما تحفه می‌دهد.

یک دیگر ازمزایا میلاد عیسی مسیح امید و امکان زندگی مقدس را برای ما فراهم کرد. عیسی مسیح با اینکه کاملا وسوسه شد و حتی از ما کرده زیاد تر و شدید تر و بدتر وسوسه شد ولی گناه نکرد و ما خوانده شده ایم که شبیه مسیح شویم.(افسسیان4:13 ، غلاطیان 4:19) ما خوانده شده ایم تا مقدس و کامل باشیم. یکی از پیغامهای کریسمس این است که ما به شباهت مسیح برسیم و در قدوسیت و محبت رشد کرده تا مثل او یعنی عیسی مسیح شویم.

میلاد عیسی مسیح درس فروتنی است. اول فروتنی خود خدا. فروتنی مریم با اینکه نمی فهمید ه با او چه می‌شود و چه را تجربه خواهد کرد. ولی به خدا اعتماد کرد. فروتنی یوسف که با اینکه دانست که مردم در باره اش تبصره خواهند کرد ولی به خدا اعتماد کرد. فروتنی ستاره شناسان که با آن علم و دانش که داشتند وقت زیادی را صرف کردن تا هدایای خود را به نوزادی بدهند. آنها می‌دانستند که این نوزاد پادشاه جهان است.

همچنین میلاد عیسی مسیح درس اطاعت و ایمان را به ما می‌آموزد.

عیسی مسیح به این سبب این دنیا آمد تا به همۀ ما و شما آرامی و تسلی ببخشد. فرق نمیکندکه در کابل هستیم یا در مزار شریف یا در هرات و یا در قندهار یا در بامیان و یا در چه حالتی هستیم.

اگر ما عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول نموده و به او ایمان بیاریم و با او متحد شویم، از همان لحظه براساس کلام خدا در انجیل شریف، تغییراتی در قلب و زندگی ما پدید می‌اید. اولاً، تمام گناهان شما آمرزیده و برطرف می‌شود، روح خدا در قلب شما زندگی می‌کند و شما تولد تازه و حیاتی جدید در مسیح را نصیب می‌شوند.

دوماً، فرزند خدا شده و از تمام مزایای فرزند خواندگی برخوردار خواهید شد.

سوماً، از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود و شیطان آزاد می‌‌شوید.

چهارماً، از موت و هلاکت و جدایی ابدی از خدا رهائی یافته و صاحب حیات جاودان می‌‌شوید. هم چنان براساس انجیل شریف، در اتحاد با عیسی مسیح، می‌توانید بوسیله ایمان و صبر، وعده‌های عالی و نیکوی خدا را که در کلام او ذکر شده، نصیب شوید. آیۀ معروفی در انجیل یوحنا، فصل سوم، آیۀ ۱۶ آمده، که مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پیام عید میلاد است در این آیه نوشته شده است: زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.

اگر دقت کرده باشید هدف خدا از فرستادن پسر یگانه‌اش به زمین، با یک امر حیاتی سر و کار دارد: با مرگ و زندگی انسان، با هلاکت و عذاب جاودانی و حیات جاودانی بشر. این مهمترین پیام عید میلاد است. یعنی با ایمان آوردن به عیسی مسیح ما از هلاکت و جزای گناه بخشیده می‌شویم. اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم علاوه از اینکه از حیات جاویدان برخوردار می‌‌شویم، در این دنیا نیز از عطایای حیات روحانی و آسمانی بهره ‌مند می‌شویم 

Recent Articles