Look at the sky

  18 July 2013

Language: Dari

به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن. کسی هست که عاشقانه تو را می بیند و منتظر توست.
اشکهای تو را پاک می کند و دستهایت  را صمیمانه می فشارد. تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت.
و اگر باور داشته باشی می بینی ((ستاره )) ها هم با تو حرف می زنند. باور کن که با او هرگز تنها نیستی.
فقط کافیست عاشقانه به آسمان نگاه کنی.

Recent Articles