Longing for God

  6 October 2013

Language: Dari

یکی از کشیش های مشهور در بارۀ غیرت خدا نوشته می کند: «غیرت از لحاظ روحانی عبارت است از: اشتیاق شدید برای خوشنود ساختن خدا و  انجام دادن ارادۀ او و جلال دادن او در جهان به هر نحوی که ممکن باشد. این غیرت احساسی است که هیچکس ذاتاً دارای آن نیست، بلکه روح القدس این احساس را در قلب تمام ایماندارانی که توبه نموده اند ایجاد می کند. با این در عدۀ از ایمان داران این احساس به قدری شدید است که فقط آنها لایق آن هستند که غیور خوانده شوند.
مرد غیور از لحاظ روحانی، مردی است که به شدت، وقف یک هدف است. ای کفایت نمی کند بگوییم او سخت کوش، پرشور، خون گرم، مصمم و خستگی ناپذیر است. او فقط یک چیز را می بینید، به یک چیز اهمیت می دهد، برای یک چیز زندگی می کند و در یک چیز غرق شده است و آن چیز عبارت است از خشنود ساختن خدا. خواه زندگی کند خواه بمیرد، خواه سالم باشد خواه بیمار، خواه ثروتمند باشد خواه فقیر، خواهم مردم را خشنود کند خواه برنجاند، خواه فکر کنند خردمند است خواه فکر کنند احمق است، خواه سرزنش شود خواه ستایش، خواه به او احترام کنند خواه شرمساز سازند، مرد غیور اهمیت نمی دهد. او برای یک چیز می سوزد و آن عبارتست از خشنود ساختن خدا و جلال دادن او. . . . چنین شخصی جایی برای غیرت کردن خود پیدا خواهد کرد. اگر نمی تواند موعظه کند، کار کند و هدیه دهد، گریه و استغاسه و دعا خواهد کرد. . . . این است مقصد من وقتیکه از غیرت از لحاظ روحانی سخن می زنم.»

Recent Articles