How Can You Get the Light?

  11 April 2024

Language: Dari

Jesus declares, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." This proclamation signifies Jesus as the source of spiritual illumination, guiding humanity out of darkness and into the truth. Metaphorical Light vs. Darkness: Throughout the Gospel of John, light is often contrasted with darkness, symbolising the dichotomy between good and evil, truth and falsehood. Those who embrace Jesus and his teachings walk in the light, while those who reject him remain in spiritual darkness

جواب این سوال را یوحنا،  رسول عیسی مسیح در پیام خود به ما می‌دهد.

پیامی که یوحنا  رسول می‌خواهد به ما و شما برساند این است که: در هر جایکه عیسی مسیح قدم می‌گذارد او نور را با خود می‌آورد. در هر جایکه نور رسید، آن جا نور به تابیدن شروع می‌کند، تاریکی فرار می‌کند. به این دلیل است که عیسی مسیح یگانه کسی است که می‌تواند باعث آوردن صلح بین جهت‌های متخاصم شود و اختلافات را بشوید. چون در نور او بدگمانی‌ها، شک کردن‌ها، بی اعتمادی‌ها، دشمنی‌ها که محصول تاریکی بود از بین می‌روند. همچنان عیسی مسیح یگانه کسی است که می‌تواند ما را از راه تخریبی به راه‌های ترمیمی و سازنده رهنمایی کند که ما و شما بتوانیم در هم آهنگی با یگدیگر زندگی کنیم.

جواب این سوال را یوحنا،  رسول عیسی مسیح در پیام خود به ما می‌دهد.

پیامی که یوحنا  رسول می‌خواهد به ما و شما برساند این است که: در هر جایکه عیسی مسیح قدم می‌گذارد او نور را با خود می‌آورد. در هر جایکه نور رسید، آن جا نور به تابیدن شروع می‌کند، تاریکی فرار می‌کند. به این دلیل است که عیسی مسیح یگانه کسی است که می‌تواند باعث آوردن صلح بین جهت‌های متخاصم شود و اختلافات را بشوید. چون در نور او بدگمانی‌ها، شک کردن‌ها، بی اعتمادی‌ها، دشمنی‌ها که محصول تاریکی بود از بین می‌روند. همچنان عیسی مسیح یگانه کسی است که می‌تواند ما را از راه تخریبی به راه‌های ترمیمی و سازنده رهنمایی کند که ما و شما بتوانیم در هم آهنگی با یگدیگر زندگی کنیم.

عیسی مسیح یگانه کسی است که می‌تواند نور آرامش بخش را به دنیای تاریک و پر از جنجال ما بتاباند. عیسی مسیح یگانه کسی است که می‌تواند نور امید را در دنیایی نا امید ما بتاباند. عیسی مسیح کسی است که می‌تواند نور شفا بخش خود را به زندگی پُر از درد و مرض ما بتاباند. در انجیل یوحنا به تکرار و به تکرار به این نکته تاکید شده است که عیسی مسیح یگانه کسی است که می‌تواند در دنیا و زندگی هر کدام ما نور خود را بتاباند. اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم ما کاملاً اطمینان پیدا می‌کنیم که خدا نور خود را در دنیا و زندگی تاریک ما تابانده است.

آیا شما کدام وقت به خود دقت کرده اید که نقاط تاریک زندگی شما کدام‌ها هستند؟ آیا شما هم احساس کرده اید که به نور ضرورت دارید؟ فرق نمی کند که این تاریکی در کجا و کدام قسمت زندگی شما وجود دارد، اما اطمینان داشته باشید که عیسی مسیح نور است و او می‌تواند آن تاریکی را از زندگی شما دور کند. وقتیکه ما به خدا اعتماد کنیم و وقتیکه ما به محبتی که خدا بری هر کدام ما دارد اعتماد کنیم، نور خدا در دنیایی ما داخل شده  تاریکی را از زندگی ما می‌راند. ایمان آوردن به عیسی مسیح نور را به درون زندگی ما به ارمغان می‌آورد، که تاریکی هرگز و برای ابد نمی تواند بر آن پیروز شود.

عیسی مسیح برای ما نور و زندگی می‌بخشد.

عیسی باز به مردم گفت: «من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت.»
یوحنا ۸: ۱۲

در تمام انجیل یوحنا، ۴۷ بار یوحنا ذکر می‌کند که عیسی مسیح به ما زندگی می‌بخشد که مقصد یوحنا اکثراً زندگی ابدی است. از نظر یوحنا زندگی ابدی به معنی زندگی نیست که ما بعد از رخصت شدن از این دنیا تجربه می‌کنیم، بلکه از نظر او زندگی ابدی می‌تواند از امروز و از همین اکنون آغاز گردد. خدای قادر مطلق ما را به زندگی سرشار و زندگی کامل از طریق عیسی مسیح دعوت کرده است که اگر تا اکنون آن را تجربه نکرده ایم از  امروز آن را تجربه کنیم. با دریافت زندگی که خدا ما را به آن دعوت کرده است ما می‌توانیم تحفهٔ روح خدا، محبت و خوشی او را نیز تجربه کنیم که اشتیاق بدست آوردن را داشتیم. اما باید متوجه باشیم که این زندگی با دعوت کردن عیسی مسیح که جز از زندگی ما گردد بدست نمی آید، بلکه با ایمان آوردن به عیسی مسیح و جز از زندگی عیسی مسیح شدن بدست می‌آید.

 وقتیکه مردم به عیسی مسیح مراجعه کرده در زندگی او قدم می‌گذارند، آنها شفا یافته برای آینده شان امیدوار می‌گردند. وقتیکه شاگردان عیسی مسیح در زندگی عیسی مسیح قدم گذاشتند آنها توانستند معجزه کنند. پطرس توانست به روی آب راه برود. ما هر کدام ما ضرورت داریم که در زندگی عیسی مسیح قدم گذاشته داخل شویم، چون زندگی خود ما بی سر و سامان و ورشکسته است.

وقتیکه ما به عیسی مسیح ایمان آورده به زندگی او قدم می‌گذاریم و در نور خدا راه می‌رویم، چیز‌های فوق العاده در زندگی ما رخ می‌دهند. مثلاً کلام خدا در ما زنده شده و ما برای دیگران به نور و زندگی تبدیل می‌شویم. وقتیکه ما به زندگی عیسی مسیح قدم می‌گذاریم و در نور خدا راه می‌رویم، کلام خدا در ما ساکن می‌شود. وقتیکه کلام خدا در ما ساکن شد ما به اشخاصی تبدیل می‌شویم که می‌توانیم به مردم نشان بدهیم که خدای واقعی چه قسم است. زندگی ما در خداوند باعث می‌شود مثلیکه ما تجربه کرده ایم دیگران نیز فیض، محبت و قدرت خدا را در زندگی خود تجربه کنند. ایمان آوردن به عیسی مسیح صرف به معنی این نیست که ما در زندگی خود نور و زندگی را دریافت کردیم، بلکه دروازهٔ را بر روی ما نیز باز می‌کند که به این نور و زندگی دیگران را نیز دعوت کنیم.

اما اگر ما نيز مانند مسيح در نور حضور خدا زندگی می‌‌كنيم، آنگاه با يكديگر رابطه‌ای نزديک داريم و خون عيسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌‌سازد.

‍           

اما اگر در نور بسر می بریم ـ همان طور که خدا در نور است ـ در آن صورت با یکدیگر شراکت داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همۀ گناهان ما پاک می سازد.
اول یوحنا ۱: ۷Recent Articles