Honesty and Respect

  15 September 2012

Language: Dari

بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب ندهيد، بلکه به جای لعنت برکت بطلبيد، زیرا خدا شما را دعوت كرده است تا برکت نصیب تان گردد. زیرا نوشته شده است : «هرکه بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد باید دهان خود را از سخنان زشت و لبان خود را از دروغ نگهدارد. بدی را ترک كرده نيكی كند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید.»( اول پطرس ٣ : ٩-١١)
در انجیل متی نوشته شده است:« به همين طور پدر آسمانی شما نمی خواهد، كه حتّی يکی از اين كوچكان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی كند، برو و با او در تنهایی در بارۀ آن موضوع صحبت كن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز يافته ای  و اگر به سخن تو گوش ندهد، يک يا دو نفر ديگر را با خود ببر تا از زبان دو يا سه شاهد اين موضوع تأیيد شود. اگر حاضر نيست سخنان آنان را بشنود موضوع را به اطلاع كليسا برسان و اگر حاضر نشود به كليسا گوش دهد، با او مثل يک بیگانه يا جزيه گير و سود خور رفتار كن. »(متّی١٨: ١٤- ١٧)
اگر ما این آیات را در ذهن خود بسپاریم و در زنده گی روزمره خود عملی سازیم، در این صورت ما به سوی جاودانه گی و به سوی اراده پاک خداوند  ما عیسی مسیح رهبری و رهنمایی  شده ایم و در واقعیت ما در مسیح و مسیح در ما زنده گی می کند.
صداقت و احترام  به دیگران را به وسیله گفتار و اعمال خود میتوانیم نشان دهیم . شاید در گذشته عادت داشته بوده باشید که، درباره کسانی  به بدی صحبت کنید، ولی خدا به ما نشان می دهد که ما میتوانیم دیگران  را با محبت نمودن برکت دهیم چون خدا  هر لحظه به ما محبت مینماید و ما را  برکت میدهد.  شما میتوانید به آنانی کمک کنید، نزد آنانی  بروید که در حق شما بدی کرده اند و با آنان درباره رفتارشان صحبت کنید و نه اینکه با دیگران درباره آنان به بدی صحبت کنید.
زیرا خدا نمیخواهد که هیچ کسی هلاک گردد، نه دیگری به خاطر رفتار بدش و نه شما به خاطر زبان غیبت گوی تان .
به گونه ای زندگی كنيد كه وقتی فرزندانتان به ياد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.

Recent Articles