Honest

  6 October 2013

Language: Dari

برای  کسانی که به ما باور دارند، ثابت کنیم که درباور کردن به ما حق به جانب هستند. برای کسانیکه پریشان هستند، تشویق کننده باشیم و برای کسانیکه در رنج هستن، قوت قلب باشیم. دوستدار همه باشیم، بدون اینکه یکه تاز باشیم. بخشنده باشیم، بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشیم. با فروتنی ضعف ها و ناتوانی های خود را قبول کنیم. مسولیت خود را با پیشانی باز قبول کنیم و با محبت کردن به همه پیش برویم. به سخنی که می زنیم عمل کنیم و با همه راست و صادق باشیم. اگر این  اعمال ها  را در خود می بینیم آدم با شخصیتی هستیم، اگر از این لحاظ کمبودی ها و ناتوانی های داریم، خوب است که آنها را  در خود پروش دهیم. خوب گفتند که «ماهی را هر وقت که از آب بگیرید تازه  است.» ما هم اینکار را نمایم.

Recent Articles