God in Christ

  27 September 2021

Language: Dari

God is our heavenly Father. When we say that God is our heavenly Father, we never mean any physical relationship as if God had a wife and we were born of her. Rather, it means that he loves us like a kind father, and we, like children, love and obey him. So what do we mean when we say that Jesus Christ is the Son of God?

خدا پدر آسمانی ما است. وقتیکه ما می‌‌‌‌‌گویم که خدا پدر آسمانی ما است، منظور ما هرگز کدام رابطۀ جسمی نیست که گویا خدا زن داشته باشد و ما از او تولد شده باشیم. بلکه منظور این است که مثل یک پدر مهربان ما را دوست دارد و ما هم مثل فرزندان، او را محبت نموده اطاعت می‌‌‌‌‌نماییم. پس ما که می‌‌‌‌‌گویم عیسی مسیح پسر خدا است یعنی چه؟

بسیار مردم و حتی شاگردان عیسی مسیح این سوال را داشتن که عیسی مسیح کیست؟ یک روز عیسی مسیح از شاگردان خود سوال نمود که شما چه فکر می‌‌‌‌‌کنیند که من کیستم؟ یک شاگردش که پطرس نام داشت جواب داد: «تو مسیح پسر خدای زنده هستی.» عیسی مسیح برای پطرس گفت: « «خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی.».

یوحنا، رسول عیسی مسیح در شروع انجیل خود در باره عیسی مسیح می‌‌‌‌‌فرماید:  عیسی مسیح کلام خدا بود. عیسی مسیح از ازل همرای خدا بود. 

پولس، رسول عیسی مسیح می‌‌‌‌‌گوید

طرز تفکر شما در بارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد: اگرچه او از ازل دارای اُلوهیت بود،
اینرا غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نموده
به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد.
فیلیپیان ۲: ۵-۷

عیسی مسیح از ازل هممرای خدا بود. عیناً مثلیکه نور و یا روشنی و گرمی که یکی هستند باز هم می‌‌‌‌‌توانند که جدا جدا باشند. آفتاب در حالیکه در جای خود است، اما نور او داخل اطاق ما می‌‌‌‌‌شود و آنرا روشن می‌‌‌‌‌نماید. به این ترتیب خدای قادر مطلق در جسم انسانی به زمین آمد که ما او را به نام عیسی مسیح می‌‌‌‌‌شناسیم. کسانیکه با او زندگی نمودند، با او راه رفتن و خدمت کردن، کار‌های عجیب او را دیدن و بلاخره به این تنیجه رسیدن که عیسی مسیح خلق نشده، ساخته نشده بلکه او از ازل با خدا بود. اما در یک وقت خاص، کلام جسم پوشیده به زمین آمد. در انجیل متی نوشته شده است: « در روز داوری مردم نینوا بر می‌‌‌‌‌خیزند و مردم این زمانه را ملامت می‌‌‌‌‌کنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظۀ یونس را شنیدند، توبه کردند. حال آن که شخصی که در اینجا است، از یونس بزرگتر است.» مقصد عیسی مسیح این بود که او از نبی و کاهن کرده هم بزرگتر است. عیسی مسیح از پادشاه کرده هم بزرگتر است.

 عیسی مسیح مثل یک پادشاه زمینی به روی زمین نیامد. بلکه او مثل یک خدمتگار مردم به زمین آمد. در حالیکه از لحاظ مقام عیسی مسیح از همه پادشاهان جهان بلند بود. او پیش خدا بود، و از پیش خدا به زمین آمد و او خود خدا است. ما می‌‌‌‌‌توانیم بگوییم او پادشاه پادشاهان بود. اما او نه برای ظلم کردن و زدن و کشتن به زمین آمد بلکه برای خدمت کردن ما به زمین آمد. آیا او واقعاً یک پادشاه عجیب نیست؟

 واقعاً بسیار عجیب است. ما می‌‌‌‌‌دانیم که پادشاه چه خصوصیات را دارد.؟ ما اینرا هم می‌‌‌‌‌دانیم که یک خدمتکار و یا خادم چه خصوصیاتی را دارند. اما این بسیار عجیب است که یک پادشاه بزرگ و یا پادشاه پادشاهان خدمتکار باشد.

بزرگی حقیقی در خدمت شدن نیست بلکه درخدمت کردن است. عیسی مسیح واقعاً از انبیا، از کاهن‌ها و از پادشاهان بزرگتر بود ولی او خادم همه شد.

عیسی مسیح خدا است. این حقیقت را نه تنها کتاب مقدس تصدیق می‌‌‌‌‌نماید ، بلکه در طول مدت زندگی و خدمتش بر روی زمین، عیسی کارهایی را انجام داد که فقط خود خدا قادر به انجام آنهاست. کار‌های را که عیسی مسیح انجام داد فقط خدا می‌‌‌‌‌تواند آنرا انجام دهد که آن اقتدار کلامش و اعمال اراده اش است و انجام آن معجزات اش که جلال عیسی مسیح را آشکار کرد که خدا جسم انسانی پوشیده و به این دنیا آمده است.

عیسی، پسر خداست یعنی خدا در جسم انسان خود را به ما نشان داد

در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است.
یوحنا ۱: ۱-۵

پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی.
یوحنا ۱: ۱۴

قدوسیت خدا اینرا اجازه نمی دهد که گناهکارا ن را ببخشد تا اینکه جریمۀ گناهان آنها پرداخت نشود. از اینکه خدا انسان را دوست دارد او به صورت عیسی مسیح آمد تا به‌خاطر و به‌عوض ما بمیرد. عدالت خدا بدین ترتیب اجرا شد، یعنی به‌وسیلۀ خون عیسی مسیح جریمۀ گناهان ما را پرداخت‌. از همین سبب خدا به زمین آمد تا عیسی مسیح کفاره گناهان ما شود. ( آمین)


Recent Articles