Eid Al-Adha

  19 July 2021

Language: Dari

The sacrifice of an animal is an important theme throughout the Bible. It is written in the Bible that according to the law, almost everything is cleansed with blood, and without bloodshed, there is no forgiveness of sins.

ما انسان‌ها گنکاریم و می‌‌خواهیم که با قربانی نمودن یک حیوان گناه‌های ما کفاره شود و  بر نفس سرکش خود غلبه نماییم.

قربانی کردن حیوانات در عهد قدیم یک آمرزش موقتی از گناهان را برای مردم فراهم نموده بود.

قربانی یک حیوان موضوع مهم در سرتاسر کتاب ‌مقدس است. در کتاب مقدس نوشته شده است:

و در واقع مطابق شریعت تقریباً همه چیز با خون پاک می  شود و بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد.
عبرانیان ۹: ۲۲

زمانیکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خداوند قادر مطلق حیوانی را کشته تا از پوست آنها برای آدم و حوا لباس تهیه شود.

هابیل هم قربانی به خدا تقدیم کرد. حضرت نوح بعد از اینکه توفان خاموش شد، حیواناتی را برای خدا قربانی کرد پیدایش ۸: ۲۰-۲۱

ابراهیم هم به امر خدا می‌‌خواست که فرزندش اسحق را قربانی نماید در کتاب مقدس نوشته شده است:« مدتی بعد خدا ابراهیم را امتحان کرد و به او فرمود: «ابراهیم.» ابراهیم جواب داد: «بلی، خداوندا» خدا فرمود: «پسر عزیزت اسحاق را که خیلی دوست می داری، بردار و به سرزمین موریا برو، آنجا او را بر سر کوهی که به تو نشان می دهم برای من قربانی کن.»

وقتی خدا به ابراهیم گفت که پسرش اسحاق را بالای کوه ببرد و در آنجا او را قربانی

کند، به عنوان یک پدر نگران شد. اما ابراهیم از این موضوع به هیچکس چیزی نگفت زیرا او به خدا، محبت او، و امانت او در وعده هایش اطمینان کامل داشت. او می‌‌دانست خدایی که وعده داده است از نسل اسحاق تمام قومها برکت بگیرند

ایمان ابراهیم و اعتماد بی شرط او به خدا باعث شد که حتی عزیزترینش را از خدا دریغ نکند. از این جهت خدا هم او را نا امید نکرد و به جای اسحاق برایش قوچی فرستاد که قربانی کند.

چرا ما امروز، دیگر حیوانی را به عنوان  قربانی هدیه نمی دهیم؟

دوران قربانی نمودن حیوانات به پایان رسیده است برای اینکه عیسی مسیح قربانی کامل و نهایی بود.

یحیی  تعمیده دهنده وقتیکه عیسی مسیح برای تعمید به سوی او رفت، او گفت :

روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد.
یوحنا ۱: ۲۹

در عهد عتیق جرم به واسطۀ قربانی نمودن حیوانات برداشته شده، آمرزش الهی را به همراه می‌‌‌آورد. یعنی جزای که انسان گناهکار باید می‌‌پرداخت، آنرا حیوانِ قربانی شده متحمل میشد. یعنی که حیوان قربانی، گناه شخص را برمی داشت. از همین سبب بره خدا  عیسی  مسیح قربانی شد تا گناه جهان یعنی گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان دارند بردارد

عیسی مسیح مرتکب هیچ خطایی و گناهی نشده بود اما با میل و رغبت خویش، جان خود را فدای گناهان بشر کرد.

 عیسی مسیح تاوان گناهان ما را یکبار و برای همیشه پرداخت دیگر ما نیازی به قربانی حیوانات نداریم.

از طریق مرگ او بر روی صلیب به عنوان قربانی کامل خدا برای گناه و قیام او پس از سه روز است که ما، اگر به او ایمان بیاوریم، می‌‌توانیم زندگی ابدی داشته باشیم. این واقعیت که خود خدا قربانی فراهم کرده است که تاوان گناهان ما توسط آن قربانی بطور کامل پرداخت شود. در انجیل مقدس مژده بسیار عالی به ما می‌‌دهد که :

فراموش نکنید که شما از قید روشهای بی فایدۀ زندگی که از پدران خود آموخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛ بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح خریده و آزاد شدید. خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای همین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما در خدا باشد.
اول پترس ۱: ۱۸-۲۱

به وسیلۀ مرگ عیسی مسیح، گناهان ما بخشیده شده است و به وساطت قیام او از مردگان، حیات جاودانی و شراکت در جلال سماوی او به ما تعلق گرفته است . دیگر به قربانی حیوانات ضرورت نداریم.

Recent Articles