Door of your heart

  4 minutes 34 seconds

  26 August 2019

Standing at the door of your heart and waiting is
Our messiah, our messiah, our messiah
For your salvation with much sorrow He came to this world
Our messiah, our messiah, our messiah

Download

Programme Script / Lyrics

بر در قلبت منتظر ایستاده است

مسیح ما ، مسیح ما ، مسیح ما

بهر نجات تو زغم آمده است

مسیح ما ، مسیح ما ، مسیح ما

 

در بگشائید به روی عیسی

دل بسپارید به منجی ما (2)

 

بر در قلبت منتظر ایستاده است

مسیح ما ، مسیح ما ، مسیح ما

بهر نجات تو زغم آمده است

مسیح ما ، مسیح ما ، مسیح ما

 

گردد مسیح مهمان تو

در قلب نا فرمان تو (2)

روح خدا با قدرتش

آخر کند درمان تو (2)

 

بر در قلبت منتظر ایستاده است

مسیح ما ، مسیح ما ، مسیح ما

بهر نجات تو زغم آمده است

مسیح ما ، مسیح ما ، مسیح ما

 

در بگشائید به روی عیسی

دل بسپارید به منجی ما (2)

 

·      مژدۀ دارم به یقین

جز او نباشد کس امین (2)

هرگز نیابی چون مسیح

 همدم و یار نازنین (2)