Church

  9 June 2021

Language: Dari

What is a church? When our dear Muslims call it a mosque, they mean a building in which they worship. Our loved ones think that the church is also a place where Christ's followers worship. But the church is not really a building, but people or a group of believers in Jesus Christ

کلیسا چه است؟ وقتیکه عزیزان مسلمان ما مسجد می‌‌‌‌‌‌‌گویند، منظور شان یک تعمیر و یا ساختمان است که در آنجا آنها عبادت می‌‌‌‌‌‌‌نمایند. این عزیزان ما فکر می‌‌‌‌‌‌‌نمایند که کلیسا هم یک تعمیر است که پیروان مسیح در آنجا عبادت می‌‌‌‌‌‌‌نمایند. اما در حقیقت منظور از کلیسا تعمیر و یا ساختمان نیست، بلکه انسان‌ها یا جمع ایمان داران به عیسی مسیح است.

با دقت نمودن به صحبت عیسی مسیح با شاگردانش به ما کمک می‌‌‌‌‌‌‌نماید تا مفهوم اصلی کلیسا را بهتر درک نماییم. عیسی مسیح از شاگردان خود پرسید:


آن ها جواب دادند: «بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است و عده ای می گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است.» عیسی پرسید: «شما مرا که می دانید؟» شمعون پِترُس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی.» آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا بحال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته است. و به تو می گویم که تو پِترُس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن دست نخواهد یافت و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو می دهم، آنچه را که تو در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و هرچه را که در روی زمین باز نمایی در آسمان باز خواهد شد.» بعد از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی نگویند که او مسیح است.
متی ۱۶: ۱۴-۲۰

عیسی مسیح از شهادت پترس احساس خوشی نمود که گفته بود: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی.»

 پس از اظهار قابل توجه پتـرس بود که عیسی مسیح برای اولین بار در خصوص کلیسا سخن آغــاز نمــود .اقرار پطرس با بوجود آمدن کلیسا ارتباط مستقیم دارد.

عیسی مسیح بنیان کلیسا است. بنابراین برای تشکیل کلیسا ، مردم باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشند.

این حقیقت که عیسی مسیح نجات دهنده است، تهداب کلیسا را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌دهد. این حقیقت برای انسان‌ها به اساس دانش و فهم و کوشش نمی تواند آشکار شود، بلکه ای حقیقت را  روح القدس خدا به انسان آشکار می‌‌‌‌‌‌‌نماید و انسان را به اقرار نمودن  وادار می‌‌‌‌‌‌‌نماید به اینکه عیسی مسیح نجات دهنده است و رابطۀ خاص مثل پسر و پدر همرای خدا دارد. در انجیل مقدس می‌‌‌‌‌‌‌خانیم:

آیا نمی دانید که شما خانۀ خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟
اول قرنتیان ۳: ۱۶

ما پیروان مسیح  به کدام ساختمان و یا تعمیر و یا به خانه ضرورت نداریم که خدا را در آنجا پرستش نماییم. این انسان‌های هستند که روح خدا درآنها سکونت دارد که هر کدام آنها در حقیقت خانۀ خدا هستند. به این سبب است که ما  پیروان مسیح بدن خود را  خانه خدا می‌‌‌‌‌‌‌دانیم و از آن خوب مراقبت می‌‌‌‌‌‌‌کنیم. کسانیکه با مراقبت ننمودن به بدن خود صدمه می‌‌‌‌‌‌‌رساند در حقیقت به خانۀ خدا صدمه می‌‌‌‌‌‌‌رساند و آنرا ویران می‌‌‌‌‌‌‌نماید. ما می‌‌‌‌‌‌‌توانیم بگوییم که این پیروان مسیح هستند که خانۀ خدا را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌دهند.

عیسی مسیح شاگردان خود را تعلیم داده می‌‌‌‌‌‌‌فرماید :

زیرا هرجا که دو یا سه نفر بنام من جمع شوند، من آنجا در میان آنها هستم.»
متی ۱۸: ۲۰

پیروان مسیح تنها خودشان به تنهایی برای عبادت جمع نمی شوند، بلکه عیسی مسیح هم با روح خود در جمع آنها حضور پیدا می‌‌‌‌‌‌‌ابد. به این سبب است وقتی که ما پیروان مسیح برای عبادت و پرستش به دور هم جمع می‌‌‌‌‌‌‌شویم، از حضور عیسی مسیح در جمع خود لذت می‌‌‌‌‌‌‌بریم و با شادی و سرود خداوند خود را  پرستش می‌‌‌‌‌‌‌نماییم.

 در جهان کلیسا‌های مختلف خورد و بزرگ وجود دارد. کلیسا‌های هستند که از دو و یا سه نفر تشکیل شدن و کلیسا‌های هم هستند که از چند هزار ایمان دار تشکیل شدن. همۀ آنها کلیسای عیسی مسیح را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌دهد.

کلیسا تعمیر نیست بلکه جمع ایمان داران به عیسی مسیح است.  چنین یک جمع ایمان داران و یا کلیسا برای اولین بار تقریباً دو هزار سال پیش از امروز در روز پنطیکاست ( نزول روح القدس) در اورشلیم تشکیل شد. از آنوقت و از آن یک جمع خورد ایمان داران به عیسی مسیح تا امروز کلیسا بسیار رشد نموده و در تمام  جهان کلیسا وجود دارد.

ما افغان‌های که پیروان عیسی مسیح هستیم به زبان‌های خود ما مثل: پشتو، دری و یا زبان‌های دیگر وطن ما مطابق به  کلتور و رسم و رواج ما خداوند خود را پرستش می‌‌‌‌‌‌‌نماییم.  و ممالک دیگر به زبان خود شان و کلتور خود شان خدا را پرستش می‌‌‌‌‌‌‌نمایند. یک نقطۀ مشترک در بین همۀ این کلیسا‌های مختلف وجود دارد که او حضور عیسی مسیح ده جمع هر کلیسا است.

 عیسی مسیح خادم بود. عیسی مسیح فروتن بود و به دیگران احترام می‌‌‌‌‌‌‌نمود. عیسی مسیح حتی کسانیکه او را مصلوب نمودند بخشید. کلیسای عیسی مسیح که از پیروان او تشکیل شده ای خصوصیات در آنها به خوبی دیده می‌‌‌‌‌‌‌شود.Recent Articles