Christian Life

  18 March 2019

Language: Dari

   وقتی که یک شخص با عیسی مسیح متحد شد او روحاً تغییر میکند و پیرو مسیح شده و زندگی مسیحی را آغاز میکند، او مکلف به انجام دادن مراسم مذهبی، مثل هر روز چند دفعه عبادت کردن و یا روزه گرفتن نمیباشد. پیرو مسیح به این هم مکلف نمی باشد که مثل عیسی مسیح لباس بپوشد و یا سر وضع ظاهری خود را  هم شکل او نماید  و یا ظاهراً از لحاظ تاریخی کار های را که عیسی مسیح انجام داده بود او هم انجام بدهد. نخیر زندگی پیرو مسیح به این منوال نمی باشد.
زندگی پیرو مسیح طوطی وار حفظ نمودن و یا بیان نمودن فرموده های عیسی مسیح هم نیست. زندگی پیروی مسیح در حقیقت تقلید نمودن عیسی مسیح نیست، بلکه ظهور زندگی او در عادت و اعمال ما و یا به صورت کل در زندگی ما است. پولس رسول، عیسی مسیح به قرنتیان نوشته می نماید: «بدن های فانی ما دایماً داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زنگی عیسی در بدن های ما نیز ظاهر شود. بلی، در تمام دورۀ زندگی خود همیشه به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود.» (۲قر ۴: ۱۰، ۱۱). پولس رسول در این چند جمله دو بار تکرار می نماید«  تا زندگی عیسی در بدن های ما نیز ظاهر شود، تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود»
زندگی پیرو مسیح ظاهر شدن زندگی عیسی مسیح، در بدن های ما و یا در جسم فانی ماست. به جز این دیگر چیز نمیتواند باشد. ظاهر شدن زندگی عیسی مسیح در زندگی ما، مثل پیوند شدن روح عیسی مسیح در روح ماست.
ما به تنهایی و قدرت خود نمیتوانیم که در مسیح  رشد نمایم و ثمر دهیم و زندگی او در زندگی ما ظاهر شود. عیسی مسیح در این راه به ما کمک می نماید و به ما قوت می دهد تا ما  اینکار را انجام بدهیم.
عیسی مسیح وعده داده می فرماید:« وقتی روح القدس به شما نازل شود قدرت خواهید یافت. یا پولس رسول در باره پیرو مسیح شدن خود به افسسیان شهادت داده میگوید من مطابق عطیۀ فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم.»( افسسیان 3: 7 )
عیسی مسیح نگفت، شما کوشش نماید  و زحمت بکشید خود را  قوی نماید  تا به شاهدان من تبدیل شوید، بلکه عیسی مسیح میگوید  وقتیکه روح القدس به شما نازل شود این قدرت را پیدا می کنید. این فرمودۀ عیسی مسیح  بسیار سریع در زندگی ایمان داران به ثبوت رسید. ایمان داران که بعد از گرفتار شدن و مصلوب شدن عیسی مسیح خود را از چشم مردم پنهان می نمودند با نزول روح القدس  به آنها، به واعظین و شاهدان بی ترس عیسی مسیح تبدیل شدند. پولس رسول هم به زبان خود این را  شهادت داده میفرماید:  در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم.
روح القدس که در آن وقت به ایمان داران قدرت بخشید، فعلا هم روح القدس در پیروان عیسی مسیح کار می نماید و وسیلۀ قوت شان میشود.
عیسی مسیح می خواهد که ما را از روح خود سرشار نماید و عادت و رفتار ما را کنترول نماید  تا زندگی او در ما ظاهر شود. ای سرشار شدن از روح عیسی مسیح و  ظاهر شدن زندگی او درما، مثل نشان دادن احساسات، مثل دیوانه شدن، یا مثل خمار شدن یا حتماً گفتن کلمات خاص نیست. بلکه ظاهر شدن میوه های روح عیسی مسیح در زندگی انسان است. پولس رسول این میوه ها را به ایمان داران غلاطیه می نویسد که : ثمرۀ که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است. (غلاطیان ۵: ۲۲، ۲۳)
با پیوند شدن روح عیسی مسیح در روح ما، ثمر زندگی ما هم دیگر دشمنی، فریب، نافرمانی، خیانت، غرور نیست، بلکه محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیر خواهی، وفاداری، فروتنی خویشتنداری است.
ما این زندگی مسیحی را و این میوه های او را با تقلید کردن و یا کاپی نمودن از عیسی مسیح حاصل نمی دهیم، بلکه این ثمر زندگی کردن عیسی مسیح در ما است.
اگر زندگی مسیحی ما و یا عزیزان دیگر این میوه ها را نداشته باشد بدین معنی است که روح مسیح در ما زندگی نمی نماید.
هیچ کس نمی تواند با یک عمل ظاهری پیرو مسیح شود. برای پیرو مسیح شدن هیچ کس به کدام کار فوق العاده هم ضرورت ندارد. تمام کارهای ضروری برای نجات یافتن ما  را عیسی مسیح انجام داده.  است، عیسی مسیح بهای گناهان ما را که مرگ بود بر روی صلیب پرداخت. ما صرف باید این کارهای فوق العاده عیسی مسیح را که در صلیب انجام داد قبول کنیم و به او اجازه بدهیم که در ما زندگی کند در این صورت ما میتوانیم که پیرو مسیح شویم.
وقتیکه پیرو مسیح شدیم ما به انجام دادن کدام اصول و مقررات خاص نمی شویم که باید آنها را  عملی کنیم. فقط اجازه بدهیم که عیسی مسیح حاکم و فرمانروا قلب ما باشد و به روح القدس اجازه بدهیم که در زندگی مسیحی ما ثمر بدهد.
از خداوند می خواهم که شاخه های درخت زندگی تان پر از میوه های روح خدا باشد.

Recent Articles