کله چې تاسو باور کوئ تاسو څه معنی لرئ؟

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ