په زندان کې زموږ د ورونو لپاره دعا

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ