په بائبل کې د ښځو حقوق

  ۲۹ دقیقې

  ۱۳ اپريل ۲۰۱۲

ډاونلوډ