ولې موږ د انجیلونو، تورات او زبورونو څخھ تدریس کوو؟

  ۳۰ دقیقې

  ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۵

ډاونلوډ