ولې مسیحان د تورات او زبورونو اطاعت نه کوي

  ۳۰ دقیقې

  ۲۷ نومبر ۲۰۱۵

ډاونلوډ