ولې خدای تعالی له ابراهیم څخه د خپل زوی قرباني کولو غوښتنه کړې؟

  ۲۸ دقیقې

  ۹ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ