ولې تاسو د انجیل، تورات او زبورڅخه په خپلو پروګرامونو کې تدریس کوئ؟

  ۲۹ دقیقې

  ۱ فبروري ۲۰۱۹

ډاونلوډ