مالک خدائ وايې، "زما غوږ ونيسئ!"

  ۷ دقیقې ۵۸ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ