لارښونې او د خدای آرام (پیدائش 1: 28-2: 3)

  ۱ دقیقې ۴۱ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ