عیسی مینه لرم

  ۴ دقیقې ۱۵ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ