شاگردان مسیح

  ۳ دقیقې ۵۱ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ