زه د خداي اعلان کوم چې ته زما ماين دی!

  ۳ دقیقې ۴۶ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ