زموږ په هیواد کې د کورنیو لپاره دعا

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ