زموږ په هیواد کې د کلیسا لپاره دعا

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ