زموږ ملګري د خدائ د کلام په اړه خبرې کوي!

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ