د قوي ایمان سره، دعا سخت!

  ۳ دقیقې ۳ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ