د عیسی مسیح پیروان بخښل شوی دي، نو بیا دوی ګناه کولی شی؟

  ۲۸ دقیقې

  ۴ جنوري ۲۰۱۹

ډاونلوډ