د خپرونې مهال ویش

چهارشنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
راډیو صدای زندگی
پنج‌شنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
راډیو صدای زندگی
جمعه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۹:۰۰
ست ۷ پارس  
ژوند راز
ژوندی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
راډیو صدای زندگی
ژوندی
  ۲۰:۰۰
ست ۷ پارس  
پنجراه نور
شنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۵:۰۰
ست ۷ پارس  
ژوند راز
  ۱۶:۰۰
ست ۷ پارس  
پنجراه نور
  ۱۸:۰۰
محبت  
ژوند راز
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
راډیو صدای زندگی
  ۲۱:۰۰
محبت  
پنجراه نور
یک‌شنبه
  ۰۰:۰۰
محبت  
ژوند راز
  ۰۳:۰۰
محبت  
پنجراه نور
  ۰۶:۰۰
محبت  
ژوند راز
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۰۹:۰۰
محبت  
پنجراه نور
  ۱۲:۰۰
محبت  
ژوند راز
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
راډیو صدای زندگی
دوشنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
راډیو صدای زندگی
سه‌شنبه
  ۰۲:۳۰
ست ۷ پارس  
پنجراه نور
  ۰۵:۳۰
ست ۷ پارس  
ژوند راز
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
راډیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
راډیو صدای زندگی

* ښودل شوي وختونه په افغانستان کې د ځایی وخت لپاره دي