د خدای ستاینه، د خدای سلطنت د افغانانو ترمنځ وده کوي!

  ۳۰ دقیقې

  ۷ جنوري ۲۰۱۱

ډاونلوډ