د بحران څخه وروسته، ایا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به کوم افغان عیسوی وي؟

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ