د باغ د ژوند په اړه جزئیات (پیدائښت 2: 4-17)

  ۲ دقیقې ۴۴ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ