جوړونه، ورځې 4-6 انسانان (پیدائښت 1: 14-27)

  ۳ دقیقې ۸ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ