تۀ بادشاه دَ بادشاهانو يې عيسىٰ

تۀ بادشاه دَ بادشاهانو يې عيسىٰ

  وروستی: ۲۶ اګست ۲۰۱۹

زما ملګرو زمونږ دَ ګيتونو په دې سى ډى کښې به تاسو دَ خدائ اؤ دَ حضرت عيسىٰ مسيح دَ لوئ شان، مينې اؤ قدرت په حقله ګيتونه آؤرئ.

موسیقی