ایا عیسي په انجیل کې وویل چې د هغه وروسته به یو بل پیغمبر راشي؟

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ