د حضرت داؤد زبورونه

د حضرت داؤد زبورونه

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دا زبورونه په حضرت داودﺀ باندې نازل شوې کتاب “زبور شريف” نه اخستے شوې دې. او مونږ ستاسو دَ پوهى او خوند دَ پاره دا زبورونه په پښتو شاعرئ کښې اړولى دې.
په دې زبورونو کښې به تاسو د خدائې پاک د ثناء، صفت او دَ هغه دَ لويۍ په باره کښې اورئ چې حضرت داودﺀ به دُعا او حمد وثنا څنګه کوله.

موسیقی