یک ملای یهود از عیسی سوال کرد که:چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟

  ۲۹ دقیقه

  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴

دانلود