عیسی مسیح: یک شخص کامل

  ۲۹ دقیقه

خالق همه ای ما انسانها خداوند است و بوسیله او هستی یافته ایم.
ایجاد تفات بین انسانها خلاف اراده خداوند است، همه ما انسانها در نزد خداوند جایگاه و منزلت داریم.
جنسیت و تفاوت‌های ظاهری معیار برتری و مقام نیست، بلکه ما وقتی کامل می‌‌گردیم که خداوند خود بشناسیم و عیسی مسیح را پیروی نماییم.
مارا روح خداوند کامل می‌‌سازد بدون دریافت روح نجات بخش مسیح قادر به پیمودن راه درست نیستیم، تنها روح القدس خداوند کامل کننده است.

دانلود