گناه مریم و نجات او از گناه

  ۳۰ دقیقه

  ۹ فِورِیه ۲۰۱۲

بعد از آن که مردم اسرائیل مصر را به مقصد کنعان (سرزمین موعود) ترک کردند، مریم و هارون خواهر و برادر موسی به خاطر که موسی به حیث رهبر از طرف خداوند انتخاب شده بود حسادت ورزیدند. خداوند مریم را به خاطر گناه حسادت و شکایت کردن مجازات کرد، او به مرض جذام یک نوع مرض جلدی مبتلا شد تا زمانی که از گناهش توبه کرد.
خداوند از حسادت و بخل متنفر است. ما هرگز نباید به کسانی که از طرف خداوند برکت یافته اند حسادت کنیم. خدا داناترین است و همه چیز را بهتر از ما می‌داند.

دانلود