هدف از آفرینش خداوند

  ۲۹ دقیقه

خداوند همه ما انسانها را شبیه خود آفریده است.
با لطف و محبتش بما اراده داده است؛ راه گناه و رستگاری را همچنان بروی ما باز نهاده است.
این ما هستیم که راه خویش انتخاب می‌کنیم که به کدام مسیر حرکت نماییم، اما اگر به سمت گناه برویم اسیر شیطان شده سر انجام ما به نابودی ختم می‌گردد.
ولی حقیقت اینست که باید در حضور خداوند زیست نماییم و زندگی خویش به خداوند بسپاریم.
اراده خداوند نیز چنین است که در حضور او باشیم تا محبت،بخشش و رحمت او شامل حال ما گردد.

دانلود