کمک به دیگران

  ۲۸ دقیقه

  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

خداوند در کلامش می‌‌فرماید که “بدهید تا به شما داده شود”. نظر به این آیه، خداوند ما را به کمک و مهربانی تشویق می‌‌کند. ما با محبت کردن و کمک به دیگران، مخصوصاً به کسانی که ما را خوار می‌‌شمارند نام خداوند را جلال می‌‌دهیم. متوجه باشیم که شیطان همواره می‌‌خواهد ما را از جلال دادن نام خداوند باز دارد. ما بخاطر پیروی از عیسی مسیح سختی‌ها و گپ‌های سخت را خواهیم کشید ولی نباید آزرده شویم، چون عیسی مسیح خودش نیز در این راه آزار ازیت زیاد شده بود. در نتیجه پاداش این کار را خداوند بما می‌‌دهد.

دانلود