کدام افکار از جانب خداست؟

  ۲۸ دقیقه

  ۷ ژوئن ۲۰۱۹

افکار خدا به خیریت ماست. خدای متعال چیز های خوب و نیک را برای ما خواهان است.
برای اینکه بهتر افکار خدا را درک کنیم، بیایید به این برنامه گوش دهیم. تشکر

دانلود