کتاب‌های که به آن باور داریم: قسمت دوم

  ۲۹ دقیقه

تمام کتوب عهد عتیق توسط الهام خداوند به رشته تحریر در آمده است.
مطالعه کتوب عهد عتیق مملو از برکات است و در می‌‌ابیم که آمدن و زندگی عیسی مسیح طبق پیشگوی‌های عهد عتیق به انجام رسیده است.
تمامی کتابهای عهد عتیق کلام خداوند است و کلام خداوند هیچگاه منسوخ و یا رد نمیگردد زیرا خداوند از کلامش محافظت نموده و کلامش ابدی است.
کلام خداوند در هر عصر و زمان نجات بخش و رهنمای حقیقی می‌‌باشد.

دانلود