کتاب‌های که به آن باور داریم: قسمت اول

  ۲۹ دقیقه

در ایمان مسیحی، تمام کتوب انبیای عهد عتیق از جمله مکتوب الهی بود ه و بخش از انجیل مقدس است.
کتوب عهد عتیق وعده نجات و آمدن عیسی مسیح را پیشگوی نموده است که تمام این پیشگوی‌ها توسط عیسی مسیح به حقیقت تبدیل گردید.
عیسی مسیح با آمدنش کتوب عهد عتیق را کامل نمود،هیچ یک از کتوب عهد عتیق را نمیتوان رد کرد زیرا حقانیت عیسی مسیح در تمام این کتوب بیان گردیده و ما پیروان عیسی مسیح آنها را بخش از کتاب مقدس دانسته به همه آنها ایمان کامل داریم.

دانلود