چون بنگرم

  ۴ دقیقه ۴ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

چون بنگرم بر صلیبت

 

بینم آن فیض عجیبت

بر زخم‌ها و رنج‌های تو

آن پیروزی مهیبت

بر فیض تو که جاری شد

از خون و جسم تو عیسی

شفا دادی از زخم هایت

این روح سرگردانم را

 

صلیب تو تخت تو شد

تا بر آن بنشینی پادشاه

تا آشکار سازی عشقت را

بر روی کوه جلجتا

پادشاهان جان می‌‌‌‌‌گیرند

تا سلطان عالم شوند

شاه ما جان خود بداد

تا سلطان قلبم شود

 

عاشقانه می‌‌‌‌‌سرایم

چون دانم شاه من تویی

عشقم تویی فخرم تویی

محبوب و سلطانم تویی

برتر زهر قدرت تویی

اول تویی آخر تویی

نور تاریکی‌های من

عیسی مصلوبم تویی

 

صلیب تو تخت تو شد

تا بر آن بنشینی پادشاه

تا آشکار سازی عشقت را

بر روی کوه جلجتا

پادشاهان جان می‌‌‌‌‌گیرند

تا سلطان عالم شوند

شاه ما جان خود بداد

تا سلطان قلبم شود

 

صلیب تو تخت تو شد

تا بر آن بنشینی پادشاه

تا آشکار سازی عشقت را

بر روی کوه جلجتا

پادشاهان جان می‌‌‌‌‌گیرند

تا سلطان عالم شوند

شاه ما جان خود بداد

تا سلطان قلبم شود